messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 20 วัดดอย (วัดสามัคคีบุรีเลย) หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ชลชลธาราราม หมู่ 2 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หนองหล่ม หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำพราว หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 20 วัดดอย (วัดสามัคคีบุรีเลย) หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ชลชลธาราราม หมู่ 2 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หนองหล่ม หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำพราว หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ๔. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๕. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. ระบบโครงการสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกและทั่วถึง 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 5. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพิ่มขึ้น 6. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มีการอนุรักษ์และมีการสืบสานที่ดี
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ๔. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๕. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. ระบบโครงการสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกและทั่วถึง 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 5. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพิ่มขึ้น 6. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มีการอนุรักษ์และมีการสืบสานที่ดี
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพทั่วไปสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ 1.ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเขตปกครองของอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่เลขที 362 หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ห่างจากที่ทำการ อำเภอเมืองเลย และศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้ พิกัดที่ตั้ง เส้นรุ้ง 17.54 ละติจูด เส้นแวง 101.7 ลองจิจูด อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2.เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 31,606 ไร่ หรือ 50.57 ตารางกิโลเมตร ที่ดิน/ที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลเมืองมีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน คือ หมู่ที่ 2,4,5,7,10,11 และพื้นที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ คือ หมู่ที่ 1 – 11 3.สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับเนินเขาโดยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีแม่น้ำเลยไหลผ่าน ทำให้มีน้ำตลอดทั้งปี ประกอบกับสภาพพื้นที่เหมาะสม กับการทำไร่ ทำสวนและทำนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้สวนยางพารา มะขามหวาน ถั่วเหลือง และนาข้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในเขตตำบลเมืองเป็นรายได้หลักในแต่ละปี 4.สภาพภูมิอากาศ ตำบลเมือง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม เป็นฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงหลังเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคมจะเป็นฝนเนื่องมาจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองเริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ ซึ่งในขณะนั้นมีหมู่บ้านอยู่เพียง ๓ หมู่บ้าน ปกครองโดยผู้นำเรียงตามลำดับ ดังนี้ (๑) หลวงมนตรี บุตรดีสุวรรณ (๒) ขุนโสม โฉมนคร (๓) นายมา โฉมนคร (๔) นายจ่าน จันทร์สว่าง (๕) นายเนตร บุตรดีสุวรรณ (๖) นายเวช แสงชมพู (๗) นายศรลักษณ์ ศรีสร้างคอม (๘) นายโกเมธ สุทธิรักษ์ ในสมัยนายเวช แสงชมพู เป็นกำนันตำบลเมืองได้เจริญพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ทางราชการเห็น เป็นตำบลที่ใหญ่ซึ่งยากแก่การปกครองดูแล จึงได้แยกหมู่บ้านออกไป ๘ หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งเป็นตำบลชัยพฤกษ์ ที่เหลืออีก ๙ หมู่บ้านเป็นตำบลเมือง และในปัจจุบัน ได้เพิ่มเป็น ๑๓ หมู่บ้านได้แก่ (๑) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 1 (๒) บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 (๓) บ้านปากภู หมู่ที 3 (๔) บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 (๕) บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 5 (๖) บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 (๗) บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ 7 (๘) บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 8 (๙) บ้านโพนไทร หมู่ที่ 9 (๑๐) บ้านน้ำภู หมู่ที่ 10 (๑๑) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 (๑๒) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 12 (๑๓) บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ตำบลเมือง - วัดดอยชลธาราม หมู่ ๗ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - วัดชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - หนองหล่ม หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - อ่างเก็บน้ำพาว หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - ถ้ำพญานาค หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ตำบลเมือง - วัดดอยชลธาราม หมู่ ๗ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - วัดชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - หนองหล่ม หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - อ่างเก็บน้ำพาว หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - ถ้ำพญานาค หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กรโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายก อบต.จำนวน 1 คน รองนายก จำนวน 2 คน และเลขานุการนายก จำนวน 1 คน ฝ่ายสภา อบต. ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิก จำนวน 25 คน ข้าราชการ จำนวน 25 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 22 คน พนักงานจ้างทั่วไป 13 คน กระบวนการบริหารงานบุคคลจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของฝ่ายข้าราชการประจำและเป็นผู้แทน ของท้องถิ่นในการกระทำนิติกรรมต่างๆ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ 1.ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเขตปกครองของอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่เลขที 362 หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ห่างจากที่ทำการ อำเภอเมืองเลย และศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้ พิกัดที่ตั้ง เส้นรุ้ง 17.54 ละติจูด เส้นแวง 101.7 ลองจิจูด อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2.เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 31,606 ไร่ หรือ 50.57 ตารางกิโลเมตร ที่ดิน/ที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลเมืองมีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน คือ หมู่ที่ 2,4,5,7,10,11 และพื้นที่บางส่วนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ คือ หมู่ที่ 1 – 11 3.สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับเนินเขาโดยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีแม่น้ำเลยไหลผ่าน ทำให้มีน้ำตลอดทั้งปี ประกอบกับสภาพพื้นที่เหมาะสม กับการทำไร่ ทำสวนและทำนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้สวนยางพารา มะขามหวาน ถั่วเหลือง และนาข้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในเขตตำบลเมืองเป็นรายได้หลักในแต่ละปี 4.สภาพภูมิอากาศ ตำบลเมือง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม เป็นฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงหลังเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงปลายเดือนตุลาคมจะเป็นฝนเนื่องมาจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา ตำบลเมืองเริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ ซึ่งในขณะนั้นมีหมู่บ้านอยู่เพียง ๓ หมู่บ้าน ปกครองโดยผู้นำเรียงตามลำดับ ดังนี้ (๑) หลวงมนตรี บุตรดีสุวรรณ (๒) ขุนโสม โฉมนคร (๓) นายมา โฉมนคร (๔) นายจ่าน จันทร์สว่าง (๕) นายเนตร บุตรดีสุวรรณ (๖) นายเวช แสงชมพู (๗) นายศรลักษณ์ ศรีสร้างคอม (๘) นายโกเมธ สุทธิรักษ์ ในสมัยนายเวช แสงชมพู เป็นกำนันตำบลเมืองได้เจริญพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ทางราชการเห็น เป็นตำบลที่ใหญ่ซึ่งยากแก่การปกครองดูแล จึงได้แยกหมู่บ้านออกไป ๘ หมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งเป็นตำบลชัยพฤกษ์ ที่เหลืออีก ๙ หมู่บ้านเป็นตำบลเมือง และในปัจจุบัน ได้เพิ่มเป็น ๑๓ หมู่บ้านได้แก่ (๑) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 1 (๒) บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 (๓) บ้านปากภู หมู่ที 3 (๔) บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 (๕) บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 5 (๖) บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 (๗) บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ 7 (๘) บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 8 (๙) บ้านโพนไทร หมู่ที่ 9 (๑๐) บ้านน้ำภู หมู่ที่ 10 (๑๑) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 (๑๒) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 12 (๑๓) บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ตำบลเมือง - วัดดอยชลธาราม หมู่ ๗ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - วัดชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - หนองหล่ม หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - อ่างเก็บน้ำพาว หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - ถ้ำพญานาค หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สภาพทางเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ตำบลเมือง - วัดดอยชลธาราม หมู่ ๗ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - วัดชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - หนองหล่ม หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - อ่างเก็บน้ำพาว หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - ถ้ำพญานาค หมู่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายก อบต.จำนวน 1 คน รองนายก จำนวน 2 คน และเลขานุการนายก จำนวน 1 คน ฝ่ายสภา อบต. ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิก จำนวน 25 คน ข้าราชการ จำนวน 25 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 22 คน พนักงานจ้างทั่วไป 13 คน กระบวนการบริหารงานบุคคลจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของฝ่ายข้าราชการประจำและเป็นผู้แทน ของท้องถิ่นในการกระทำนิติกรรมต่างๆ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง