messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายอ่างน้ำพาว - บ้านน้ำภู บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ - บ้านน้ำภู หมู่ที่ ๔ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อส้รางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศเเรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ราคาต่ำกว่า 5,000.-บาท) ประจำไตรมาสที่4 เดือน ก.ค.2566 - ก.ย.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารีเชื่อมหมู่บ้าน Eco House บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสพัลส์ติกคอนกรีต ซอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (๓ ม.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4