องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕ อีเมล์ :admin@tambonmuang.go.th www.tambonmuang.go.th
แผนที่หน่วยงาน
นายก อบต.เมือง

ข้อมูล
นายแปลง ศรีสุนทร นายก อบต.เมือง สายตรงผู้บริหาร:๐๖๕-๑๒๓๓๘๙๖
เลขานุการสภา อบต.

ข้อมูล
นางสาวรุ่งนภา ปินะแต เลขานุการสภา อบต. สายตรงผู้บริหาร:๐๙๑-๘๖๒๙๙๔๕
สายด่วน
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง ๑๐๐ = ประชาสัมพันธ์ ๓๐๑ = ธุรการกองช่าง ๒๐๑ = พัสดุ ๑๐๑ = ธุรการสำนักปลัด ๓๐๒ = หัวหน้ากองช่าง ๒๐๒ = ธุรการกองคลัง ๑๐๒ = สาธารณสุข กองการศึกษา ๒๐๓ = หัวหน้ากองคลัง ๑๐๓ = ผู้ช่วยนิติกร ๔๐๑ = ผู้ช่วยกองการศึกษา ๒๐๔ = จัดเก็บรายได้ ๑๐๔ = นิติกร ๔๐๒ = ผอ.กองการศึกษา งานป้องกันฯ ๑๐๕ = หัวหน้าสำนักปลัด ๐-๔๒๘๑-๒๔๘๗ ๑๐๖ = ปลัด อบต.เมือง