องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 656
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร