ชื่อเรื่อง : ส่วนทีี่ ๒ แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ชื่อไฟล์ : ASv6hbJSat122614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้