ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาเคร่ื่องจักรขุดลอกผักตบชวาพร้อมพร้อมรื้อฝายกั้นน้ำห้วยน้ำพาว บ้านเพชรเจริญ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง