ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง