ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยน้ำพาว หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง