ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง