messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT)2567
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)


บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายแปลง ศรีสุนทร
นายก อบต.เมือง
โทร : 065-1233896
นายแปลง ศรีสุนทร
นายก อบต.เมือง
โทร : 065-1233896
อีเมลกลาง
Web mail
อบต.เมือง

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้1,585
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,045
ทั้งหมด 263,393


camera_alt ภาพกิจกรรม

เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย[17 กุมภาพันธ์ 2564]

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2563

กองทุนธนาคารขยะรับซื้อขยะที่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ