องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box กองการศึกษา
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนุชรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิชยา พรมน้อย
ครู ค.ศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ศรีวิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมใจ หลักเมือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงดาว ชัชวาลย์
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิณี วังคีรี
ครู ค.ศ.1
นายเดชาธร ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรพรรณ คำมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดาพร สีอ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิทุรา ศรีวงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิภาดา คงคุ้ม
คนงานทั่วไป
นางสุระดา ปักนอก
คนงานทั่วไป
นางสิริกรานต์ สุประดิษฐอาภรณ์
คนงานทั่วไป