messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box ผู้บริหาร
นายแปลง ศรีสุนทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 065-1233896
นายปรีชา กัลยา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 062-1958634
นายนิพนธ์ แสนนางชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 081-7391074
ร้อยตรีสายัณห์ ประเทศสิงห์
เลขานุการนายก อบต.เมือง
โทร : 085-4623197
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992