messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box ผู้บริหาร
นายแปลง ศรีสุนทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 065-1233896
นายปรีชา กัลยา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 062-1958634
นายนิพนธ์ แสนนางชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 081-7391074
ร้อยตรีสายัณห์ ประเทศสิงห์
เลขานุการนายก อบต.เมือง
โทร : 085-4623197
account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายยรรยงค์ สุขบัว
ประธานสภา.อบต.
โทร : 098-6012910
นายสมานเกียรติ ทองโชติ
รองประธานสภา.อบต
โทร : 087-9553880
นายสมานเกียรติ ทองโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 087-9553880
นางรุจีรัตน์ วิจิตรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 098-1031840
นายปริญญา แท้สูงเนิน
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 3
โทร : 093-0505047
นายบันเล็ง แสงโสดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
โทร : 089-0352253
นางวิจิตรา สุรินทรชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 081-7173152
นายยรรยงค์ สุขบัว
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 6
โทร : 098-6012910
นางสงัด ดวงสลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 084-4288831
นายไสว ตะนุมาตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 081-5743420
นางสาวนภาพรรณ จันทร์ชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
โทร : 061-0863787
นายบรรเล็ง ศรีมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
โทร : 089-5775891
นายนฤชา โลขันสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
โทร : 088-5345041
นางบุญเลียบ บุตรโยจันโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
โทร : 081-7291489
นางจันทร สิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
โทร : 081-6625682
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
account_box สำนักปลัด
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกอำนาจ พรมวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววิมลรัตน์ อาจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุทธิกานต์ สุธงสา
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ท.ภูศิษฐ์ มีจินดา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางพรทิพย์ แสนประสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชน
นางภคมน สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นิติกร
นางสาวศิรกาญจน์ แก้ววงษา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนัญญา สิงห์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางพรทิพย์ เสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรยุทธ โอนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.ภูตะวัน ตองสุพรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวุฒิไกร ครุฑธกะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายบรรเจิด จันทะบับภาศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายสุภาพ เสร็ฐศรี
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายอัครพล จริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนู โฆษิตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพรัตน์ มะโหธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริอร สิงห์สาย
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุรนนท์ ส่วยลี
พนักงานดับเพลิง
นายประจักษ์ พินธุวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายสมปอง จุ้ยขาว
พนักงานประจำรถขยะ
นายระเนียด บุตรโยจันโท
พนักงานประจำรถขยะ
นายสถิตย์ จันทะวัน
พนักงานประจำรถขยะ
นายดิเรก ศรีทารัง
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวคำมุข ชุมพล
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ ราชพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวบุณยวีร์ ทองโชติ
คนงานทั่วไป
นายโอวาท พักกระโทก
คนงานทั่วไป
นายจักรกรี พินธุวัน
คนงานทั่วไป
นายเกียรติพงษ์ นิตยารส
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย แก้ววงษา
คนงานทั่วไป
นายอัฐวัตร ราชวงษ์
คนงานทั่วไป
นายอลงกด จันทะวัน
คนงานทั่วไป
นายหนุ่ม แก้วบุดดี
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ ไชยคีนี
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย บุดดา
คนงานทั่วไป
นายศุภชัย เทพพุทธา
คนงานทั่วไป
นายมาลัย มณีกันตา
คนงานทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายพิชิต ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา วงศ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมพล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนัฐพร ตาวัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวราพร ทาบึงกาฬ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุณิชญา ธาตุทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววีนา ราชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพิศมัย เวียงสงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางอรทัย โลขันสา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางแสงดาว จันทะเส
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสังวาลย์ งามชัด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกรรณิการ์ ษรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี กีรติเรขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมลฤดี พรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ปัญญาประชุม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกนกกาญจน์ ขันมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวนงนุช หาญชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ศรีคำมี
คนงานทั่วไป
นายสุทธิศักดิ์ จันทวัน
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายสรายุทธ ธีระนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ ผิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัชชัย คำเบ้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอนุสิทธิ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนัฐพงษ์ โทนุบล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสิริพร สีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมกริช แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายรณชัย นามวงษา
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนุชรินทร์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิชยา พรมน้อย
ครู ค.ศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ศรีวิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวพิมใจ หลักเมือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวดวงดาว ชัชวาลย์
ครู ค.ศ.1
นางสาวสาวิณี วังคีรี
ครู ค.ศ.1
นายเดชาธร ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรพรรณ คำมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดาพร สีอ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิทุรา ศรีวงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุระดา ปักนอก
คนงานทั่วไป
นางสิริกรานต์ สุประดิษฐอาภรณ์
คนงานทั่วไป