messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box กองช่าง
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอรรถพล ไชยสิทธิ์
นายช่างโยธา
นายสรายุทธ ธีระนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ ผิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัชชัย คำเบ้า
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอนุสิทธิ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนัฐพงษ์ โทนุบล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสิริพร สีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมกริช แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายรณชัย นามวงษา
คนงานทั่วไป