messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายยรรยงค์ สุขบัว
ประธานสภา.อบต.
โทร : 098-6012910
นายสมานเกียรติ ทองโชติ
รองประธานสภา.อบต
โทร : 087-9553880
นายสมานเกียรติ ทองโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 087-9553880
นางรุจีรัตน์ วิจิตรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 098-1031840
นายปริญญา แท้สูงเนิน
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 3
โทร : 093-0505047
นายบันเล็ง แสงโสดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
โทร : 089-0352253
นางวิจิตรา สุรินทรชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 081-7173152
นายยรรยงค์ สุขบัว
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 6
โทร : 098-6012910
นางสงัด ดวงสลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 084-4288831
นายไสว ตะนุมาตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 081-5743420
นางสาวนภาพรรณ จันทร์ชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
โทร : 061-0863787
นายบรรเล็ง ศรีมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
โทร : 089-5775891
นายนฤชา โลขันสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
โทร : 088-5345041
นางบุญเลียบ บุตรโยจันโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
โทร : 081-7291489
นางจันทร สิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
โทร : 081-6625682