องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box กองคลัง
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา วงศ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สิบเอกจิรภัทร ศรีปูณะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมพล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวนัฐพร ตาวัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวราพร ทาบึงกาฬ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุณิชญา ธาตุทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววีนา ราชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพิศมัย เวียงสงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางอรทัย โลขันสา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางแสงดาว จันทะเส
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสังวาลย์ งามชัด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกรรณิการ์ ษรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี กีรติเรขา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมีนา นามกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมลฤดี พรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณนิดา ปัญญาประชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกนกกาญจน์ ขันมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวนงนุช หาญชนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ศรีคำมี
คนงานทั่วไป
นายสุทธิศักดิ์ จันทวัน
คนงานทั่วไป