องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 134
เดือนนี้ 2,963
เดือนที่แล้ว 6,985
ทั้งหมด 38,355

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
                                                         วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
 
                                       “พัฒนาเมืองให้น่าอยู่              ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
                                พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต              ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”
 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 ๑.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ๒.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ๓.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน
 ๔.  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 ๕.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 ๖.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.  ระบบโครงการสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกและทั่วถึง
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 3.  ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
 4.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 5.  นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพิ่มขึ้น

 6.  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  มีการอนุรักษ์และมีการสืบสานที่ดี 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร