messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน” พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ๔. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๕. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. ระบบโครงการสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกและทั่วถึง 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 5. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพิ่มขึ้น 6. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มีการอนุรักษ์และมีการสืบสานที่ดี