องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 641
account_box สำนักปลัด
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.อ.ชัยนัส อ่วมจันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ.อ.ชัยนัส อ่วมจันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววิมลรัตน์ อาจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิมลรัตน์ อาจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุทธิกานต์ สุธงสา
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุทธิกานต์ สุธงสา
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ ร.ท.ภูศิษฐ์ มีจินดา
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร.ท.ภูศิษฐ์ มีจินดา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.พงศ์นริศร์ วงษ์ษา
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.พงศ์นริศร์ วงษ์ษา
นักพัฒนาชุมชน
นางภคมน สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางภคมน สุพรมอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นิติกร
นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นิติกร
นางสาวศิรกาญจน์ แก้ววงษา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรกาญจน์ แก้ววงษา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนัญญา สิงห์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวมนัญญา สิงห์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางพรทิพย์ เสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางพรทิพย์ เสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรยุทธ โอนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวีรยุทธ โอนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.ภูตะวัน ตองสุพรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.ภูตะวัน ตองสุพรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมพร อาจหาญ
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นายสมพร อาจหาญ
พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)
นายวุฒิไกร ครุฑธกะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายวุฒิไกร ครุฑธกะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายไพฑูรย์ สรีลาดเบอร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายไพฑูรย์ สรีลาดเบอร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายบรรเจิด จันทะบับภาศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายบรรเจิด จันทะบับภาศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ลูกจ้างประจำ)
นายสุภาพ เสร็ฐศรี
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายสุภาพ เสร็ฐศรี
พนักงานสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)
นายอัครพล จริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอัครพล จริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนู โฆษิตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนู โฆษิตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพรัตน์ มะโหธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนพรัตน์ มะโหธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริอร สิงห์สาย
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวศิริอร สิงห์สาย
ผู้ช่วยนิติกร
นายสุรนนท์ ส่วยลี
พนักงานดับเพลิง
นายสุรนนท์ ส่วยลี
พนักงานดับเพลิง
นายประจักษ์ พินธุวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายประจักษ์ พินธุวัน
พนักงานขับรถขยะ
นายสมปอง จุ้ยขาว
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมปอง จุ้ยขาว
พนักงานประจำรถขยะ
นายระเนียด บุตรโยจันโท
พนักงานประจำรถขยะ
นายระเนียด บุตรโยจันโท
พนักงานประจำรถขยะ
นายสถิตย์ จันทะวัน
พนักงานประจำรถขยะ
นายสถิตย์ จันทะวัน
พนักงานประจำรถขยะ
นายดิเรก ศรีทารัง
พนักงานประจำรถขยะ
นายดิเรก ศรีทารัง
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวคำมุข ชุมพล
คนงานทั่วไป
นางสาวคำมุข ชุมพล
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางจุฑามาศ ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นางสาวบุณยวีร์ ทองโชติ
คนงานทั่วไป
นางสาวบุณยวีร์ ทองโชติ
คนงานทั่วไป
นายโอวาท พักกระโทก
คนงานทั่วไป
นายโอวาท พักกระโทก
คนงานทั่วไป
นายจักรกรี พินธุวัน
คนงานทั่วไป
นายจักรกรี พินธุวัน
คนงานทั่วไป
นายเกียรติพงษ์ นิตยารส
คนงานทั่วไป
นายเกียรติพงษ์ นิตยารส
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย แก้ววงษา
คนงานทั่วไป
นายฉัตรชัย แก้ววงษา
คนงานทั่วไป
นายอัฐวัตร ราชวงษ์
คนงานทั่วไป
นายอัฐวัตร ราชวงษ์
คนงานทั่วไป
นายอลงกด จันทะวัน
คนงานทั่วไป
นายอลงกด จันทะวัน
คนงานทั่วไป
นายหนุ่ม แก้วบุดดี
คนงานทั่วไป
นายหนุ่ม แก้วบุดดี
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ ไชยคีนี
คนงานทั่วไป
นายศักดิ์นรินทร์ ไชยคีนี
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย บุดดา
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย บุดดา
คนงานทั่วไป
นายศุภชัย เทพพุทธา
คนงานทั่วไป
นายศุภชัย เทพพุทธา
คนงานทั่วไป
นายมาลัย มณีกันตา
คนงานทั่วไป
นายมาลัย มณีกันตา
คนงานทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ พลดาหาญ
คนงานทั่วไป
นายพิชิต ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
นายพิชิต ราชพัฒน์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร