ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.กำเนิดเพชร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง