ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.ปากภู เดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง