ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำภู ซอยหน้าฝาย หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง