ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 322 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 392 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)